Varagoo is an internet service providing online examinations.
ورقو

آزمون ساز اینترنتی
Online Examination Tools

استفاده از آزمون ساز ورقو برای برگزاری مسابقات علمی و آزمون های یکپارچه ترم
صفحه اصلی
کارکرد های مقیاس بزرگ ورقو

امکانات آزمون ساز ورقو برای برگزاری مسابقات علمی

برگزاری مسابقات علمی با آزمون ساز ورقو بسیار آسان است.
در آزمون ساز ورقو، یک مسابقه شامل چند آزمون در موضوعات مختلف است که باید توسط داوطلبان انجام شوند. امکان عضویت داوطلبان در تیم های مسابقه وجود دارد و در زمان اجرای مسابقه جزئیات عملکرد تیم ها و اعضای آن قابل کنترل می باشد.با اتمام مسابقه نتایج بدست آمده و رتبه تیم ها مشخص می شود. از طرف دیگر سوابق انجام هر مسابقه ای برای همیشه در سامانه برای مراجعات بعدی محفوظ می ماند.

امکانات آزمون ساز ورقو برای برگزاری آزمون های ترم

lp ایجاد، اجرا و کنترل برنامه ی آزمون های ترم

- هر برنامه ی زمانبندی شده چند آزمون تعریف شده را در خود جای می دهد.
- هر برنامه دارای رمز بوده و دانشجویان با اطلاع از آن اقدام به ورود و انجام آزمون های برنامه می کنند.
- عملکرد دقیق دانشجویان در زمان انجام آزمون ها همچون زمان ورود و زمان تحویل ورقه، محتوای ورقه انجام شده و نحوه ی پاسخگویی و شاخص آماری CWN قابل کنترل و بازبینی می باشند.
- سوابق آزمون های برگزار شده برای مراجعات بعدی همواره در سامانه محفوظ می مانند.

lp دریافت و چاپ گزارش تفصیلی عملکرد دانشجویان در حین اجرا و بعد از خاتمه ی برنامه

- در این گزارش به ازای هر آزمون از برنامه، ریز نمرات کلیه دانشجویان که در آزمون شرکت کرده اند و میانگین آن ها ارائه می گردد. در ضمن امکان دسترسی و بازبینی جزئیات دقیق پاسخ ها و نتایج آماری هر ورقه انجام شده برای ناظر وجود دارد.

lp رتبه بندی دانشجویان و صدور و چاپ کارنامه برای هر دانشجو

- لیست مرتب شده دانشجویان بر اساس معدل کل آنها ارائه می گردد. در ضمن امکان دسترسی و چاپ کارنامه ی نفیس و اختصاصی برای هر دانشجو (شامل مشخصات دانشجو، معدل کل، رتبه، ضریب و نمره ی دانشجو برای هر آزمون) نیز فراهم می باشد.

lp دریافت و چاپ گزارش نتایج آماری ارزشمند از اجرای برنامه

- در این گزارش اطلاعاتی نظیر میانگین نمرات اخذ شده و شاخص ارزشمند CWN برای هر آزمون و نیز آمار تفصیلی تعداد جواب هاب صحیح داده شده به هر سوال از آزمون های برنامه ارائه می گردد که می تواند برای برگزار کنندگان آزمون ها بسیار معنی دار باشد.
(شاخص CWN درصد جواب های درست، غلط و خالی را به ازای هر آزمون مشخص می کند)

آزمون های ورقو

در باره ما

همکاری با ما

تماس با ما

سوالات متداول

نرم افزار های مرتبط

شرایط و قوانین

تلگرام   تلگرام

اینستاگرام  اینستاگرام

فیسبوک  فیسبوک

توئیتر  توئیتر